↑ Вернуться > Управління закладом

Звіт директора

Зміст

Розділ ІІ.   Організація роботи школи. Створення умов для навчання, виховання та розвитку учнів                                                                                                                                                              2

2.1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про середню загальну освіту», «Про освіту . Створення оптимальних умов що до організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу.                                                                                  2

2.1.1 Визначення структури і змісту загальної середньої освіти у школі. Організація навчально-виховного процесу                                                                                                                                                 5

2.1.2. Створення  та забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку освіти, організованого початку навчального року                                                                                                                   8

2.1.3.Забезпечення нормативно-правової функціонування системи  бази повної загальної середньої освіти у школі                                                                                                                                                     9

2.1.4.Забезпечення виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовки учнів до подальшої освіти і трудової діяльності                                                                                            11

2.1.5. Забезпечення виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовки учнів до подальшої освіти і трудової діяльності                                                                                            14

2.1.6.Забезпечення якості освітніх послуг, ефективності навчально-виховного процесу             15

Розділ ІІІ.   Управління освітньою діяльністю навчального закладу   Контрольно-аналітична діяльність                                                                                                                                           17

3.1. Забезпечення контролю, аналізу, оцінки та корекції стану й результатів освітнього процесу, мобілізація шкільної спільноти до спільного рішення задач підвищення якості освіти у школі, інтеграція шкільної спільноти                                                                                                                             17

3.1.1. Тематика засідань педагогічної ради                                                                                      23

3.1.2. Тематика засідань  Ради школи                                                                                               24

3.2. Забезпечення аналізу і корекції освітніх процесів у школі,  виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою, стимулювання результативної роботи суб’єктів внутрішкільного контролю                                                                                                                                                            26

3.2.1. Тематика нарад при директорі                                                                                                26

3.2.2. Тематика нарад при заступниках_________________________________________________ 33

Розділ ІV.Учасники навчально-виховного процесу                                                                    37

4.1 Забезпечення соціального захисту учнів                                                                                    40

4.1.1 Охорона  праці та зміцнення здоров’я учнів                                                                           41

4.1.2. Охорона  праці та цивільний захист                                                                                       49

Розділ V.Науково-методичне забезпечення  навчально-виховного процесу

Інноваційний розвиток навчального закладу                                                                             49

5.1 Забезпечення якісних змін освітньої діяльності, стійкого інноваційного розвитку школи, як провідного чинника підвищення навчально-виховного процесу, забезпечення інноваційного потенціалу педагогічних кадрів                                                                                                                                                  49

5.1. 1 Атестація педагогічних працівників  . Вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються 54

5.1.2. План заходів щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників              54

5.1.3 .Інноваційний розвиток навчального закладу                                                                          54

5.1.4.  Координація науково-методичної діяльності педагогічних працівників                             60

5.1.4.1  Організація роботи творчих груп                                                                                         61

5.1.4.2  Організація діяльності методичних студій школи                                                              61

5.1.4.3.  Перспективний план роботи науково-методичної ради                                                    61

          5.1.5.4.  План засідань науково-методичної ради                                                                            62

5.2    Забезпечення нової якості освіти через систему відбору, обробки аналізу про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку з метою прийняття управлінських рішень щодо оновлення навчально-виховного процесу                                                                                                                             64

Розділ VІ. Організація виховної діяльності ( Додатки)

Розділ VІІ Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу                                       66

Додатки

План виховної роботи

План роботи психологічної служби

План роботи бібліотеки

 

Розділ ІІ.

Організація роботи школи, створення умов для навчання,

виховання та розвитку учнів

 

2.1. Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про середню загальну освіту», «Про освіту», «Про засади державної мовної політики». Створення оптимальних умов що до організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу.

Науково-методична проблема роботи школи на 2016—20167

навчальний рік та завдання по її реалізації.

науково-методична проблема області « Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі навчального закладу»

ІІІ формувальний етап

мета обласної науково-методичної проблеми

Cоціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічний та методичний підходи ”.

Об’єкт дослідження проблеми – сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

Предмет дослідження проблеми – підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

Завдання:

 1. Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження.
 2. Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері заальноосвітньої, позашкільної освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.
 3. Розробити та апробувати модель інноваційного соціалізуючого простору, яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді.
 4. Розробити та апробувати форми і методи підготовки педагогічного працівника до здійснення соціалізації особистості в системі післядипломного навчання
 5. Оновити зміст освітньої діяльності навачльного закладу, форми і методи взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленох моделі соціалізуючого освітнього простору.
 • Науково — методична проблема роботи школи «Забезпечення відкритості освітнього середовища на основі партнерства та взаємодії суб’єктів, як головного чинника моделі соціалізованого освітнього простору навчального закладу»

Навчальний аспект

 • забезпечення готовності учнів до професійного саморозвитку та самовизначення в умовах системності до профільного та профільного навчання.
 • Соціалізація учнів та підвищення якості їх освіти в умовах створеного креативного та хмарно орієнтованого компонентів середовища школи

Виховний аспект

 • Соціальне проектування у школі, як важливий фактор розвитку учнівського самоврядування, самореалізації та саморозвитку особистості.

Об’єкт дослідження проблеми – якісний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості у навчальному закладі.

Предмет дослідження проблеми – підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

Об’єкт та предмет дослідження визначають задачі,  які необхідно розв’язати:

 1. Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження, розробити та апробувати модель креативного та хмарно орієнтованого компонентів.
 2. Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері дошкільної, заальноосвітньої, позашкільної освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

3.Розробити та апробувати модель інноваційного соціалізуючого простору, яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді

Завдання:

1.Створити позитивний іміджу закладу освіти.

2.Суттєве оновлення навчально-дидактичного ресурсу та бібліотечного фонду.

3.Культивування креативної технології управління закладом освіти, стрижнем якої є використання творчого потенціалу кожного, демократичний підхід до вироблення управлінського рішення, підтримка та стимулювання процесу генерування ідей.

4.Створити єдине інформаційне поле для учасників навчально-виховного процесу на основі впровадження хмарних технологій в освіті; розробки маркетингових механізмів взаємодії суб’єктів освітнього середовища;

5.Виробити систему творчого оцінювання ефективності діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти.

6.Забезпечити діяльність волонтерських загонів  на встановлення зв’язків з вуличними комітетами, у результаті чого батьки, вчителі, громадськість, діти залучаються до управління навчальним закладом.

 1. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання активної участі та відповідальності кожного педагогічного працівника за успіх розбудови оригінальної структури (моделі) освітнього соціалізуючого простору.

 

Циклограма  щомісячної  діяльності  школи

Заходи Відповідальний Термін виконання
Адміністративна нарада із заступниками Директор школи Г.О. Смирнова Щопонеділка 9.00
Оперативна нарада з педагогічними працівниками Заступники директорів з навчально-виховної роботи Щопонеділка 14.15
Педагогічна рада Директор школиСмирнова Г.О. ІІІ середа місяця за графіком
Нарада при директорові Директор школиСмирнова Г.О. ІІ середа місяця за графіком
Засідання науково-методичної ради Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М. За графіком
Проведення загальних зборів колективу Директор школиСмирнова Г.О. Двічі на рік
Проведення Ради школи Голова батьківського комітету школи Олійник І.В. За потребою
Засідання педагогічного всеобучу Заступник директора з виховної роботи Корольова Т.М. За графіком
Засідання творчих груп в рамках експериментальної роботи Керівники груп За планом науково-методичної ради
Шкільні методичні студії Рада профілактики Керівники студійЗаступник директора з виховної роботи Корольова Т.М. За планом студійIV щоп’ятниці місяця


Статистичний функціонал  — мережа і комплектація класів

№з/п Клас Кількість учнів Класний керівник
1-А 16 Югова Н.І.
1-Б 16 Питлик Т.Ю.
1-В 24 Мачур В.А.
2-А 22 Кравченко  А.М.
2-Б 22 Авраменко Ю.С.
3-А 30 Тананіко З.Г.
3-Б 13 Касацька С.М.
4-А 28 Гаєвська В.М.
 1. -
4-Б 16 Карнаухова Т.М.
5-А 17 Клименко І.М.
5-Б 14 Колупаєва М.В.
6-А 18 Конопада О.В.
6-Б 16 Варакіна О.М.
7-А 18 Шарантай С.О.
7-Б 16 Гавриш С.П.
8-А 18 Зуденкова І.М.
8-Б 16 Овдієнко С.П.
9-А 17 Портна Т.В.
9-Б 20 Медведєв О.Ю.
10 14 Смирнова Н.О.
11 15 Пазяк І.Б.

 

Статистичний функціонал  — показники задоволення освітніх потреб учнів

 

2.1.1. Цільове завдання

 • Визначення структури і змісту загальної середньої освіти у школі. Організація навчально-виховного процесу
Клас Кількість учнів Вид навчання ( з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, який профіль тощо), типовий навчальний план, додаток Предмет, що вивчається поглиблено
1 — А 16 З українською мовою навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»Додаток 4. Типових навчальних планів  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» (наказ МОНмолодьспорту України від 10.07.2012 року №797) Англійська мова
1 — Б 16 З українською мовою навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»Додаток 4. Типових навчальних планів  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» (наказ МОНмолодьспорту України від 10.07.2012 року №797) Англійська мова
1 -В 21 З українською мовою навчання (поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу)Додаток 1.Типових навчальних планів початкової школи (наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572) Англійська мова
2 – А 22 З українською мовою навчання за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»Додаток 4. Типових навчальних планів  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» (наказ МОНмолодьспорту України від 10.07.2012 року №797) Англійська мова
2-Б 21 З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»Додаток 3. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»  (наказ МОН України від 06.08.2014 № 905)
3-А 13 з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»Додаток 3. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»  (наказ МОН України від 06.08.2014 № 905)
3 – Б 30 З українською мовою навчання (поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу)Додаток 1.Типових навчальних планів початкової школи (наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572) Англійська мова
4 – А 28 З українською мовою навчання з вивченням російської мовиДодаток 2. Типових навчальних планів початкової школи (наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572)
4 – Б 16 З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»Додаток 3. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»  (наказ МОН України від 06.08.2014 № 905)
5 –А 19 З українською мовою навчанняз вивченням двох іноземних мовДодаток 10. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

ІІ ступеня  (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 664)

Англійська мова
5-Б 14 З українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»Додаток 3. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»  (наказ МОН України від 06.08.2014 № 905)
6 – А 21 з українською мовою навчання і вивченням етикиДодаток 13. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладівІІ ступеня  (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 664)

етика
6 – Б 16 З українською мовою навчанняз вивченням двох іноземних мовДодаток 10. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

ІІ ступеня  (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 664)

7 – А 18 З українською мовою навчанняз вивченням двох іноземних мовДодаток 10. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

ІІ ступеня  (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 664)

7 – Б 17 З українською мовою навчання з вивченням російської мовиДодаток 12до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664)
8 – А 17 З українською мовою навчання з поглибленим вивченням української мови          Додаток 8до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664) Українська моваУкраїнська література
8 – Б 16 З українською мовою навчання з поглибленим вивченням історії     Додаток 8до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664) Історія УкраїниВсесвітня історія
9 – А 17 З українською мовою навчання з поглибленим вивченням математики       Додаток Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів (наказ МОН молодьспорту України від 23.05.2012 № 616) (Із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства освіти і наукиN 518 від 08.05.2015) Математика
9 – Б 20 З українською мовою навчанняз вивченням російської мови         Додаток 2до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.09. № 66
10 15 З українською мовою навчання /філологічний профіль/.Додаток 9. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладівІІІ ступеня  (наказ МОН України

від 27.08.2010 року № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 657)

Профіль української філології
11 15 З українською мовою навчання /філологічний профіль/.Додаток 9. Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладівІІІ ступеня  (наказ МОН України

від 27.08.2010 року № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 року № 657)

Профіль української філології

 

 

2.1.2  Цільове завдання

 • Створення та забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку освіти, організованого початку навчального року
№з/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагаль-нення Відмітка про виконання
Забезпечення виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» До 26.08.2016 року Заступник директора з виховної роботи.Корольова Т.М.Класні керівники 1-11 класів Спискимікрорайону
Провести перевірку стану готовності школи до нового навчального року. Оформити акти-дозволи для роботи навчальних кабінетів 07.08.2016 року Директор школиСмирнова Г.О. Наказ
Комплектування класів. Розподіл знову прибулих учнів. До 26.08.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Класні керівники 1-11 класів Наказ
Провести серпневу педагогічну раду До 28.08.2016 року Директор школиСмирнова Г.О. Наказ
Проведення наради з організованого початку навчального року До 28.08.2016 року Директор школиСмирнова Г.О. Наказ
Забезпечити облік працевлаштування випускників До 28.08.2016 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М..Класні керівники 1-11 класів Наказ
Уточнення контингенту учнів. Складання мережі школи. До 29.08.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Класні керівники 1-11 класів Наказ
Забезпечення проведення  медичного огляду учнів До 30.08.2016 року Класні керівники 1-11 класівМедична сестра школи Наказ
Укомплектувати школупедагогічними кадрами. Скласти навчальний робочий план на 2016 / 2017 навчальний рік, погодити педагогічне навантаження. До 30.08.2016 року Директор школиСмирнова Г.О. Наказ
Провести засідання Ради школи«Підсумки роботи та перспективи розвитку школи, мета і завдання її діяльності сьогодні і в майбутньому». До 23.08.2016 року Директор школиСмирнова Г.О. Протокол
Забезпечити учнів підручниками До 01.09.2016 року Бібліотекар школи Фоменко В.В.Класні керівники Наказ
Затвердити та погодити режим роботи школи, розклад уроків, графіки роботи гуртків. До 01.09.2016 року Директор школиСмирнова Г.О Наказ
Проведення Дня знань,  Першого уроку.  До 01.09.2016 року Заступник директора з виховної роботи Савінова В.М. Наказ

 

2.1.3.Цільове завдання

 • Забезпечення нормативно-правової функціонування системи бази повної загальної середньої освіти у школі
Проведення інструктивної наради з питань єдиного орфографічного режиму, веденняшкільної документації  До 01.09.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М  Наказ
Вивчення та аналізнавчально-методичного забезпечення навчального процесу(програми, підручники, методичні листи) До 28.08.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Вчителі-предметники

Бібліотекар

Методичний збірник по кафедрам
Забезпечення оформлення особових справ учнів, проведення перевірки особових справ. До 29.08.2016 року Секретар школиДиректор школиСмирнова Г.О Довідка
Затвердити та погодитинавчальний робочий план на 2016 / 2017 навчальний рік До 01.09.2016 року Директор школиСмирнова Г.О Наказ
Затвердити та погодити календарно-тематичне планування за предметами на семестр. До 10.09.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.. Наказ
Затвердити та погодитиплан роботи шкільної бібліотеки, план роботи психолога, плани роботи методичних центрів, методичної ради школи До 05.09.2016 року Заступник директора з навчально-виховної робот Савінова В.М. Наказ
Затвердити та погодитиплани роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків, списки спеціальних медичних груп До 10.09.2016 року Заступник директора з навачльно-виховної Савінова В.М.,Гаєвська В.М., з  виховної роботи Корольова Т.М.Медична сестра школи Наказ
Затвердити та погодитиплани виховної  роботи класних керівників До 07.09.2016 року Заступник директора з виховної роботи Корольова Т.М. Наказ
Оформити класні журнали, журнали роботи гуртків, факультативів. До 12.09.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Скласти та затвердитиграфіки тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних робіт, графіки проведення навчальних екскурсій. До 10.09.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Затвердити графік проведення шкільних олімпіад і предметних тижнів До 01.10.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М. Наказ
Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів та охорони праці з  працівниками школи До 02.09.16 року Заступник директора з -виховної роботиКорольова Т.М.Спеціаліст з охорони праці Наказ
Скласти та затвердити графіки чергування учнів, учителів, адміністрації навчального закладу До 02.09.16 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  Наказ
Забезпечити організацію гарячого харчування  категорійних учнів До 01.09.16 року Директор школи Смирнова Г.О. Наказ
Провести облік малозабезпечених, неповних. багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклування. дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей.Скласти соціальний паспорт школи. До 15.09.16 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М. 

 

Наказ
Виявлення дітей, які потребують за станом здоров’я індивідуального навчання та організація занять з нимиЗабезпечити організаціюіндивідуального навчання учнів Протягом року Заступник директора з навчально-виховної роботи Савінова В.М.  Наказ

 

2.1.4. Цільове завдання

 • Забезпечення виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовки учнів до подальшої освіти і трудової діяльності
 • Методичний супровід

 

Внести пропозиції ШМС щодо впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та щодо реалізації нових навчальних програм з початкової освітиу 2016/2017 н.р.Розмістити плани ШМС на сайті школи. До 15.09.16 року Заступник директора з навчально-виховної роботи, з накової роботи Савінова В.М, Глазунов М.М., Гаєвська В.М.  Рекомендації
Забезпечити вивчення нормативно-правових та інструктивно -методичних документів щодо впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти Серпень 2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М Наказ
Розглянути на методичній раді питання «Шляхи реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в нових програмах та підручниках». Вересень Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М. Методичні рекомендації
Провести засідання методичних студій за темою  «Нові акценти в навчальних програмах» Вересень Керівники методичних студійЗаступник директора з навчально-виховної роботи Савінова В.М, Глазунов М.М., Гаєвська В.М. Методичний вісник
Провести засідання круглого столу«Умови успішної адаптації учнів 5 класів» Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Провести засідання круглого столу «Впровадження програми «Інтелект України»- шлях удосконалення педагогічної майстерності учителів Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.
Провести огляд навчальних кабінетів«Креативна освіта – творча скарбниця учителя» Листопад 2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 2,5 класів ВересеньЩо семестру Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.. Діагностичні роботи
 • Організація навчально-виховного процесу
Забезпечити  впровадження у навчально-виховний процес передових освітніх технології:Технології розвивального навчання« Росток»

Всеукраїнського проекту

« Інтелект України»

«Хмарних технологій в освіті»

Проектних технологій

Протягом року Директор школи Смирнова Г.О.
 • Організація роботи з батьками

 

Проведення батьківських зборів  1-4  класів « Нова школа- вимога часу» Жовтень Класні керівники.Заступник директора з навчально-виховної роботи Гаєвська В.М.
Проведення днів відкритих дверей для батьків. «Поради батькам – психологічна підтримка дитини  у школі» 4 рази на рік Заступник директора з навачльно-виховної роботи Савінова в.М., Гаєвська В.М.Класні керівники\Психолог
Забезпечити участь батьків у впровадження «Хмарних сервісів в освіті» Постійно Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.Вчителі інформатики 
 • . Організація соціально-психологічного супроводу
Забезпечення психологічного супроводу учнів 5 класів до умов навчання в школі ІІ ступеню Протягом року Психолог Розробка психологічного інструментарію
Забезпечення психологічного супроводу реалізації експериментальної діяльності«Інтелект України» Протягом року Психолог Розробка інструментарію
Забезпечення моніторингу соціального становлення учнів школи За окремим планом Психолог Розробка інструментарію
 • Матеріально-технічне забезпечення
Забезпечити учнів підручниками та навчальними посібниками Протягом року Директор школиКласні керівникиБібліотекар
Забезпечити оснащення комп’ютерною технікою  кабінетів школи Протягом року Директор школи.

 

 

 

2.1.5. Цільове завдання

 • Забезпечення виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовки учнів до подальшої освіти і трудової діяльності
Розробити заходи щодо організованого завершення навчального процесу. Підготувати наказ « Про порядок організованого закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів4,9,11 класів» За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова  В.М.  Наказ
Провести нараду при директорові з питання роз’яснення нормативних документів про проведення ДПА у 4,9,11 класах. Лютий 2017 року Заступник з навчально- виховної роботиСавінова В.М.
Провести засідання методичних студій з питання методики проведення ДПА у 4,9,11 класах Лютий 2017 року Заступник з навчально- виховної роботиСавінова В.М.
Оформити методичні матеріали проведення ДПА у 4,9,11 класах у методичному кабінеті школи, навчальних кабінетах, інформаційному віснику. Березень 2017 року Заступник з навчально- виховної роботиСавінова В.М.
Забезпечити оформлення необхідних документів на замовлення документів про освіту для випускників 9,11 класів. За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
класні керівники
Підвести підсумки моніторингу якості навчальних досягнень учнів та подати узагальнені дані до відділу освіти За наказом відділу освіти Заступник директора з навчально — виховної роботиГлазунов М.М.
класні керівники
Скласти графік проведення ДПА у 4, 9,11 класах. За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
класні керівники
Забезпечити у навчальному закладі організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм. Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Забезпечити умови для дотримання вимог проходження ЗНО та ДПА випускниками 11 класів За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Забезпечити своєчасне отримання та видачу випускникам документів про базову та повну загальну середню освіту За планом Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ

 

2.1.6 Цільове завдання

 • Забезпечення якості освітніх послуг, ефективності навчально-виховного процесу
№п/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Забезпечити варіативність освітніх послуг з урахуванням освітніх потреб учнів, спрямування варіативної складової навчального план на посилення допрофільних, профільних дисциплін Протягом року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова.В.М. Робочий навчальний план
Привести у відповідність до вимог кадрового забезпечення до профільних та профільних класів Протягом року Директор школи Наказ
Створити банк навчальних програм інваріативної та варіативної складових допрофільного та профільного спрямування До 10.09.2017 року Заступники директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М., Глазунов М.М.
Забезпечити доступу учнів до електронних інформаційних ресурсів: впровадження«Хмарних технологій», створення електронної бібліотеки школи Протягом року Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.,бібліотекарФоменко В.В.
Започаткувати проведення тренінгу «Влаштуємось на роботу» Протягом року8,9,10 класи Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Психолог Наказ
Провести предметні тижні:  

 • тиждень фізкультури і спорту;

 

 • екологічної освіти;
 • Тиждень початкової освіти
 • тиждень філології (українська мова і література, російська мова, світова література);
 • тиждень історії та правознавства;
 • тиждень художньо-естетичного виховання;
 • тиждень іноземних мов;
 • тиждень математично-природнич;
 • тиждень молодого учителя.

 

 • Шевченківський тиждень

 

 • Тиждень креативного учителя
 

07.-12.09

 

05.-09.10

12-21.10

 

 

09-15.11

 

 

07-11.12

 

27.02-03.03

 

13.02-17.02

 

20.04-28.04.

11.-15.04

 

09.-15.03.

 

 

06.02-10.02

Заступник директора з навчально-виховної роботиКовальчук Є.О.Пазяк І.Б.

Гаєвська В.М.

 

 

Зуденкова І.М.

 

 

Серьогін О.О.

 

Кушнірук В.О,

 

Шарантай С.О.

 

Гавриш С.П.

 

Савінова В.М.

 

Савінова В.М.

 

Савінова В.М.

За окремим планом
Створити банк даних«Обдарована дитина -2016» До 20.06.2017 року Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.
Забезпечити створення карти« Розкрий свої здібності»( участь учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах) До 10.10.2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М. Наказ
Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських предметних олімпіад  з базових дисциплін. Забезпечити участь учнів у ІІ –ІІІ етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад Згідно графіку Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.. Наказ
Забезпечити реалізацію програми«Моніторингові відстеження навчального виховного процесу шлях до якості освіти» За окремим планом Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.Психолог Наказ

 

 

 

Розділ ІІІ.

Управління освітньою діяльністю навчального закладу

Контрольно-аналітична діяльність

3.1. Цільове завдання

 • Забезпечення контролю, аналізу, оцінки та корекції стану й результатів освітнього процесу, мобілізація шкільної спільноти до спільного рішення задач підвищення якості освіти у школі, інтеграція шкільної спільноти

Перспективний план внутрішкільного контролю

на 2014 – 2019 навчальні роки

Форма контролю Питання Форма узагальнення
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
І. Стан викладання навчальних предметів
Т Т ф
 1. Українська мова та література
Н Н /НД П
П
 1. Зарубіжна література
Н/НД
ф П
 1. Англійська мова
П Н /НД Н /НД
 1. Російська мова
 1. Німецька мова
Т Т Ф
 1. Історія
Н Н/ НД П
 1. Етика
 1. Міфологія
 1. Правознавство
П
ф Т Т-9,11 клас Т
 1. Математика (алгебра, геометрія)
Н/НД Н
П П Ф
 1. Інформатика
Н/НД Н/ НД Д
Т
 1. Природознавство
Н/НД
Т П
 1. Географія
Н/НД Д
П
 1. Екологія
Д
 1. Економіка
Т Т
 1. Біологія
Н/НД Н/НД Н
Ф
 1. Фізика
П
П
 1. Хімія
Н/НД
Т
 1. Художня культура
Н
Т
 1. Образотворче мистецтво
Н
Т
 1. Музика
Н/НД
Ф
 1. Трудове навчання, технології
Д
П Т
 1. Захист Вітчизни
Н/НД Н/НД Н
Т
 1. Креслення
Н
Т Ф
 1. Фізична культура
Н/НД Н/НД
Ф
 1. Основи здоров’я
Н/НД
Ф Т Інтелект Н/НД
 1. Початкові класи
П Н/НД Н/НД
П Т Ф ІІ. Курси за вибором, факультативи, додаткові заняття Н Н/НД Н/НД П
КУ КУ КУ КУ КУ ІІІ. Гуртки Н Н Н Н Н
Ф П Ф П Ф ІV. Група продовженого дня Н/НД  Н/НД Н/НД Н Н/НД
 1. V. Шкільна документація
КУ КУ КУ КУ КУ
 1. Класні журнали, журнал гпд, гуртків, факультативів.
Н Н Н Н Н
П П П П П
 1. Учнівські зошити
Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД
Ф Ф Ф Ф Ф
 1. Учнівські щоденники
Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД
Ф Ф Ф Ф Ф
 1. Календарні, поурочні плани
Д Н Д Н Д
Ф Ф Ф Ф Ф
 1. Виконання навчальних програм
Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД
КУ КУ КУ КУ КУ VІ. Результати предметних олімпіад Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД
КУ КУ КУ КУ КУ VІІ. Проблема пошуку і розвитку обдарованих дітей Н/НД П Д П Н/НД
Т Т Т Т Т VІІІ. Методична робота. Н/НД Н/НД Д Н/НД П
У П У У П ІХ. Робота з молодими вчителями Н Н/НД Н Н Н/НД
П Ф Х. Робота бібліотеки Н/НД Д
КУ КУ КУ КУ КУ ХІ. Робота з девіантними підлітками Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД Н/НД
Ф XII Робота психологічної та соціальної служби Н/НД
Ф XIII Робота медичної служби Н/НД
Ф Ф Ф XIV Робота з підготовки до ЗНО Н/НД

Умовні позначення:

Форми контролю:                                                                        Форми узагальнення:

Ф – фронтальний                                                               Н — наказ

Т – тематичний                                                                  П — педрада

П – персональний                                                             НД – нарада при директорі

КУ –класно-узагальнюючий                                            Д – довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма наказів

НАКАЗ Відмітка про виконання
СЕРПЕНЬ
Про створення постійно діючих технічної комісії з обстеження приміщень
Про проведення обстеження будівлі, приміщень і комунікацій
Про розподіл  функціональних обов’язків та посадової відповідальності між  адміністративними працівниками школи та допоміжним персоналом
Про  підготовку та організований початок навчального року навчальному році
Про організацію підготовки та проведення серпневої педагогічної ради.
Про організацію роботи шкільної бібліотеки у навчальному році
Про організацію туристсько – краєзнавчої роботи навчальному році.
Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в навчальному році
Про організацію роботи з профілактики правопорушень та створення ради профілактики
Про заборону тютюнокуріння у школі
Про закріплення кабінетів та призначення відповідальних за збереження майна.
Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей та створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей
Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Про організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Про призначення відповідального за безпеку будівель і споруд
Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Про організацію роботи з протипожежної безпеки
Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху
Про  виконання рішень педагогічної ради.
Про дотримання  норм єдиного орфографічного режиму
ВЕРЕСЕНЬ
Про виконання рішень педагогічної ради
Про створення тарифікаційної комісії
Про затвердження режиму та структури роботи школи
Про робочі навчальні плани  на навчальний рік
Про мережу класів на навчальний рік
Про створення атестаційної комісії
Про організацію та порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Про організацію роботи педагогічного всеобучу батьків
Про планування діяльності психологічної служби
Про заходи щодо покращення
Про організацію роботи з обдарованими дітьми
Про організацію роботи з дотримання санітарно-гігієнічних норм
Про організацію експерементальної діяльності
Про заходи щодо виконання Закону України « Про звернення громадян»
Про організацію гурткової роботи
Про організацію роботи з батьками
Про організацію харчування учнів у І семестрі
Про створення брокеражної комісії
Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Про організацію участі у науково-дослідницькі роботі
Про організацію і проведення Дня здоров’я
Про організацію науково-методичної роботи
 Про стан ведення шкільної документації з дотримання єдиних вимог до мовного та орфографічних режимів
Про працевлаштування випускників11-х класів, та  організацію подальшого навчання випускників 9-го класу
Про атестацію педагогічних працівників.
Про дотримання державних стандартів у календарному планування  вчителів та дотримання вимог у плануванні виховної роботи у класах
Про дотримання вчителями –предметниками, класними керівниками вимог  охорони праці у школі, нормативів ведення журналів з безпеки життєдіяльності учнів.
ЖОВТЕНЬ
Про попередній графік державної підсумкової атестації
Про підсумки перевірки  ведення особових справ учнів 1- 11-х класів.
Про заходи щодо профілактики та запобігання правопорушень серед підлітків
Про стан дитячого травматизму та  дотримання норм безпеки у навчальних кабінетах
Про оновлений склад експертної комісії та затвердження  Положення про експертну комісію
Про проведення тижня української мови та літератури.
Про організацію заходів з підготовки школи до роботи  в осінньо-зимовий період
Про хід виконання Закону України « Про охорону дитинства» щодо організації харчування
Про працевлаштування випускників
Про підсумки проведення тижня української мови та літератури
Про проведення  І етапу Міжнародного конкурсу  з української мови імені Петра Яцека
Про підготовку до педагогічної ради
Про результати перевірки класних журналів
Про результати перевірки стану ведення щоденників учнів 5-11 класів
Наступність навчання учнів 4-х і  5-х класів
ЛИСТОПАД
Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Про затвердження рішень педагогічної ради
Про підсумки перевірки поурочних планів
ГРУДЕНЬ
Про планування виховної роботи у класах братствах
Про забезпечення функціонування школи у святкові та вихідні дні
Про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
Про вивчення стану викладання математики в 9, 11-х класах
Довідка про звітування перед райрадою за підсумками експериментальної роботи в закладі.
Про підготовку педагогічної ради
Про результати перевірки техніки читання
Про підсумки контролю з проблем адаптації
Про стан ведення класних журналів 1-11  класів
Про підсумки проведення контрольних робіт
Про стан роботи з профілактики правопорушень
Про підсумки роботи з запобігання усіх видів травматизму
СІЧЕНЬ
Про стан виконання навчальних планів та навчальних програм за перший семестр  навчального року
Про підсумки олімпіад
Про планування виховної роботи у класах-братствах у ІІ семестрі 2016-2017 року
Про організацію виховного процесу у ІІ семестрі
Про організацію роботи щодо дотримання санітарно-гігєнічних норм під час навчально-виховного процесу
Про затвердження рішень педагогічної ради-
Про заходи щодо організації безпеки учнів у ІІ семестрі
Про організацію харчування учнів у ІІ семестрі.
Про організацію харчування учнів пільгових категорій
Про результати перевірки стану ведення робочих зошитів з математики 5-11 кл.
Про забезпечення виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2016-2017 навчального року
Про визначення учнів-випускників школи ІІІ ступеня претендентів на нагородження Золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні»
Про результати перевірки стану ведення робочих зошитів з української мови учнями 5-11 класів
Про результати психолого-педагогічного моніторингу розвитку компетентностей учнів за І семестр.
Про ефективність упровадження педагогічних технологій у НВП.
ЛЮТИЙ
Про  зарахування учнів для атестації у формі екстернату
Про стан роботи з профілактики правопрушень та злочинності серед учнів
Про стан викладання інформатики та образотворчого мистецтва
Про результати перевірки класних журналів
БЕРЕЗЕНЬ
Про підготовку педагогічної ради-
Про затвердження предметів за вибором інваріантної складової навчального плану для ДПА в 9-х, 11 класах
Про ро результати перевірки стану віедення щоденників учнів 2-4 класів
Про результати атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.
Довідка на науково-методичну раду «Реалізація творчого потенціалу академічно обдарованих дітей в початковій школі» в рамках навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
Про затвердження рішень педагогічної ради-
Про приймання дітей до 1-го класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект  України»
Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у 2016-2017 н.р.
КВІТЕНЬ
Про припинення опалювального сезону 2016-2017 н. р. у школі.
Про результати роботи з молодими та новопризначеними вчителями
Ефективність роботи ГПД
Про підготовку педагогічної ради -
Про проведення навчально польових занять з учнями 11-х класів з предмета «Захист Вітчизни»
Про звільнення учнів від ДПА
Про результати директорських контрольних робіт з природничо-математичних та технологічних дисциплін в 9,10,11-х класах.Про затвердження рішень педагогічної рад 
ТРАВЕНЬ
Про допуск учнів 4-х, 9-х, 11-х класів до складання ДПА у2016-2017н.р.
Про результати перевірки класних журналів
Про організацію та проведення свята останнього дзвоника
Про стан роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2016-2017 н.р.
Про стан використання хмарно-орієнтованого середовища ЗНЗ
Про проведення навчально-польових занять з учнями 11-х класів з предмета «Захист Вітчизни»
Про підсумки навчального року з допризовної підготовки предмета «Захист Вітчизни» та фізичної культури
Про безпеку життєдіяльності при проведенні стрільб з учнями 11-х класів у 2016-2017 н. р. під час проведення навчально-польових зборів
Про нагородження учнів Похвальними грамотами та Похвальними листами за підсумками навчального рокуПро допуск учнів 11 класів до Державної підсумкової атестації
Про підсумки роботи вчителів, які працюють із учнями, що знаходяться на індивідуальній формі навчання 2016-2017 н. р.
Про підсумки роботи факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових занять у 2016-2017 н.р.
Про переведення  до наступного класу учнів 1-4 –х  класів,5-8 класів та 10-х класів
Про виконання навчальних програм 2016-2017 н.р.
Про випуск учнів 11-го класу зі школи
ЧЕРВЕНЬ
Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму у школі. Ведення журналів інструктажів з БЖ
Про стан ведення особових справ
Аналіз науково-дослідної та експериментальної роботи в школі
Про попереднє навантаження педагогічних працівників
Про результати психолого-педагогічного моніторингу розвитку компетентностей учнів за ІІ семестр
Аналіз виховної роботи 2016-2017 н.р.
Перевід учнів 9-х класів до школи ІІІ ступеню
Про організацію та проведення ДПА у школі
Ознайомлення педагогів із попереднім навантаженням на наступний навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Тематика засідань педагогічної ради

№п/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Аналіз роботи закладу за 2016-2017 навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік.Затвердження плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рікЗатвердження робочого навчального плану та режиму роботи школи Серпень2016 року Директор школи Смирнова Г.О.Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Результативність роботи педагогічного колективу  в системі формування обдарованної особистості, як важливого чинника підвищення якості знань учнівІнформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради Листопад 2016 року Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М. Наказ
Впровадження науково-педагогічного проекту«Інтелект України»,як важливого фактору побудови  моделі Нової школиІнформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради Січень2016 року Заступник директора з навчально-виховноїГаєвська В.М.  Наказ
Арт-вітальня  «Проектування креативної діяльності учнів»Внесення до картотеки ППД школи досвіду учителів, які атестувалися.Оцінка професійної майстерності, загальної культури та особистісних якостей учителів, які атестуються

Про затвердження предметів за вибором навчального закладу для державної підсумкової атестації випускників школи ІІ,ІІІ ступеня

Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Березень Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.,  керівники ШМС
Адаптація та інтериорізація  підлітків з особливими потребами у роботі як важлива передумова соціалізації особистості.Про надання характеристики учням 11 класів школи до вступу у ВНЗПро упровадження хмарно-орієнтованої моделі у навчальному закладі. Травень Заступник директора з виховної роботи  Корольова Т.М.Практичний психолог Кучеренко В.Р.
Про допуск учнів 11 класівдо Державної підсумкової атестаціїІнформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради Травень Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
Про нагородження учнів класів школи  ступня Похвальними листами« За високі досягнення у навчанні»та Похвальними  грамотамиПро звільнення учнів 4,9, 11 класів від Державної підсумкової атестації Травень Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
Про випуск учнів 11 класів зі школи ІІІ ступеняІнформація про виконання рішень попередньої педагогічної радиПро переведення учнів класів школи 1-4-х, 5-8-х,10-х класів до наступних класів Травень Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М
9. Про випуск учнів 9-х класів зі школи ІІ ступенюПро вручення випускникам школи ІІ ступеня Свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою та нагородження їхПохвальними грамотами « За високі досягнення у навчанні»

Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Червень Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М
3.1.2. Тематика засідань  Ради школи
Про затвердження плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рікПро визначення заходів щодо підвищення якості освітніх послуг Серпень Директор школи Смирнова Г.О.Голова ради школи
Про забезпечення соціальної підтримки незахищених категорій учнів,розвитку обдарованої особистості.Про роботу сайту школи, та проведення роз’яснювальної роботи серед батьків через сайт школиРозгляд звернень учасників навчально-виховного процесу Жовтень Голова ради школи
Про створення умов щодо інформатизації навчально-виховного процесуОрганізація  громадського контролю  за  харчуванням  і  медичним обслуговуванням  учнівРозгляд звернень учасників навчально-виховного процесу Грудень Голова ради школи
Забезпечення дотримання  прав  учасників навчально-виховного  процесуПро захист  здоров’я та збереження життя і здоров’я дітейПро сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів

Розгляд звернень учасників навчально-виховного процесу

Лютий Голова ради школи
Про стан попередження випадків антисоціальної поведінки учнів  у школіПро  роботу екологічної варти школиПро ефективність організованого профільного навчання

Розгляд звернень учасників навчально-виховного процесу

Квітень Голова ради школи
Про стан виконання плану роботи школиПро підсумки інноваційної діяльності у навчальному закладіПро нагородження обдарованих учнів школи

Про стан родинного виховання школярів

Звіт про використання благодійних внесків

Про всебічнеого зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей на 2017/2018 н.р.

Про залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи на 2017/2018 н.р.

Про організацію роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей на 2017/ 2018 н.р.

Травень Голова ради школи

 

 

 

 

 

3.2. Цільове завдання

 • Забезпечення аналізу і корекції освітніх процесів у школі, виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою, стимулювання результативної роботи суб’єктів внутрішкільного контролю

3.2.1. Тематика нарад при директорі

№з/п Питання Вид узагальнення Відповідальний Відмітка про виконання
Серпень №1
1  Про організований початок 2016-2017 навчального року. Наказ Директор школиСмирнова Г.О.  
2 Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці, пожежної та електробезпеки.Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. Наказ Спеціаліст з охорони праці Плєтньова К.С.  
3 Про організації роботи з організації гарячого харчування учнів пільгових категорій Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботи Корольова Т.М.  
4 Про підсумки перевірки роботи педагогічного колективу по збереженню шкільного майна, зміцненню та   використанню навчально-матеріальної бази кабінетів. Інформація Завгосп школиБурка Т.О.  
5 Аналіз збереження фонду та забезпечення учнів необхідними навчальними підручниками на початок навчального року, вчителів — навчальними програмами. Інформація БібліотекарФоменко В.В.  
6 Про працевлаштування випускників 9 та 11 класів. Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиКорольова Т.М.  
8 Про підготовку до Свята знань та Першого уроку Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиКорольовва Т.М.  
Вересень №2
1  Про єдині вимоги до мовного та орфографічних режимів. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Про комплектування групи продовженого дня і режиму роботи в ньому Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.  
4 Про перевірку особових справ учнів 1-11 класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Про організацію експерементальної, науково-методичної роботи у 2016-2017 році Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботи Савінова В.М.Глазунов М.М.  
6 Про працевлаштування випускників11-х класів, та  організацію подальшого навчання випускників 9-го класу Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
8 Про створення умов для індивідуального навчання учнів Інформація Савінова В.М.  
7 Про атестацію педагогічних працівників та курсову перепідготовку. Наказ Директор школиСмирнова Г.О.  
9 Про дотримання вчителями –предметниками, класними керівниками вимог  охорони праці у школі, нормативів ведення журналів з безпеки життєдіяльності учнів. Наказ Спеціаліст з охорони праці Плєтньова К.С.  
10 Аналіз стартових контрольних робіт з української мови, математики Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботи Савінова В.М.Глазунов М.М.  
11. Про дотримання нормативних вимог щодо надання благодійнї допомоги школі Директор школи  
Жовтень №3
1 Про дотримання нормативних вимог при плануванні виховної роботи у класах Довідка Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
2 Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Про стан ведення шкільної документації Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
4 Про початок опалювального періоду та стану готовності закладу до опалення Наказ Завгосп школиБурка Т.О.  
5 Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
6 Контроль за наявністю конспектів(планів) уроків учителів природничо-математичних та технологічних дисциплін Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.  
7 Про дотримання вчителями фізичної культури вимог навчальної програми Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М., Гаєвська В.М.  
8 Адаптація учнів  1-х класів  школи І ступеня та 5 –х  класів школи ІІ ступеню до умов навчання. НаказиПедагогічний консіліум Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Гаєвська В.М.

 

 

 
9. Про  стан впровадження хмарних технологій у навчальному процесі Наказ Директор школи  
Листопад №4
1 Контроль за системою пошуку обдарованих учнів 7-х класів Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
3 Стан війьково-патріотичного виховання молоді на уроках «Захисту Вітчизни» Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
4 Про стан роботи учителів української мови «Розвиток креативного мислення на уроках української мови як засіб підвищенн якості знань» Наказ Директор школиЗаступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Ефективність формування і розвитку творчих здібностей через організацію  гурткової роботи у школі Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.
6. Стан організації психологічного супроводу дітей соціально-незахищених категорій учнів Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.МПсихолог
7 Про стан роботи з попередження дитячого травматизму у школі Директор школи
Грудень №5
1 Про стан роботи учителів математики «Розвиток творчого мислення на уроках математики як засіб підвищенн якості знань» Наказ Директор школиЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Глазунов М.М.

 
2 Виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиКорольова Т.М.  
3 Про результати директорських контрольних робіт з математики, української мови в 3-11-х класах Наказ Директор школиЗаступники директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М., Савінова В.М.,

Гаєвська В.М.

 
4 Виконання навчальних програм та календарних планів за І семестр 16-17 навчального року Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
6 Про підсумки роботи із запобігання усіх    видів травматизму. Наказ Фахівець з охорони праці Плєтньова К.С.  
7 Про підсумки експериментальної роботи в школі за І семестр Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
8 Про виконання вимог Держстандарту в школі І ступеня Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.  
9.  Про стан роботи педагогічного колективу щодо контролю за відвідувнням учнями школи Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
Січень №6
1 Про стан роботи  класних керівників з попередження правопорушень серед підлітків наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
2 Про результати психолого-педагогічного моніторингу розвитку компетентностей учнів за І семестр.Мета: контроль над забезпеченням якості освіти та її відповідність вимогам базового компонента Держстандарту освіти (на виконання наказу по школі від 19.02.2016 № 56) та винесення відповідного управлінського рішення. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
3 Про ефективність упровадження педагогічних технологій у НВП Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
4 Про результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
5 Контроль за системою оцінки педагогічного досвіду вчителів, які атестуються (згідно вимог до ППД: актуальність, новизна, результативність, стабільність, варіативність, раціональність, перспективність, відповідність реальним можливостям більшості педагогів та матеріальної бази навчальних кабінетів) (на виконання наказу по школі від 26.04.2016 № 66) Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
6 Про стан реєстрації учнів на ЗНО — 2017 Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
7 Про формування пізнавальних компетентностей учнів на уроках інформатики Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.   
Лютий №7
1 Про результати перевірки класних журналів 5-8 класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
2 Про розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках української мови в 4 — класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.  
3 Про формування естетичних смаків у учнів на уроках образотворчого мистецтва Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.Глазунов М.М.  
4 Стан ведення учнівських шоденників 1-4, 5-11 класів Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Гаєвська В.М.  
5 Стан збереження і раціонального використання фонду підручників Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Бібліотекар

 

 
6 Про стан участі  педагогічних працівників  в організації науково-експерементальної діяльногсті у школі Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
Формування ключових компетентнотсей учнів на уроках іноземної мови Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
9. Організація учнівського самоврядування у школі як важливий фактор створення креативного соціалізуючого простору Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
Березень № 8
1 Про приймання дітей до 1-го класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект  України» Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.  
2 Про підготовку документації до проведення ДПА (ЗНО) Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Стан організації медичного обслуговування учнів, забезпечення умов з попередження захворюваності дітей. Довідка Медична сестраСеребрякова Ю.В.  
4 Контроль за проведенням діагностики щодо до профільного і профільного навчання на наступний навчальний рік Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
5 Забезпечення контролю класних керівників за станом відвідування учнями школи Наказ Заступник директора -виховної роботиКорольова Т.М.  
6 Аналіз виконання навчальних програм та успішності учнів, які навчаються індивідуально Наказ Директор школиЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Савінова В.М.

 
7 Про формування патріотичної свідомості учнів на уроках захисту Вітчизни Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
8 Про стан ведення зошитів учнями 2-11-х класів навчального закладу Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Глазунов М.М.

Гаєвська В.М.

 
Про дотримання вимог щодо охорони праці у навачльному закладі Наказ Директор школи  
Квітень № 9
1 Про результати директорських контрольних робіт з природничо-математичних та технологічних дисциплін в 9,10,11-х класах. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
2 Про стан готовності учнів 11 класу до ЗНО Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Про стан роботи груп продовженого дня Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.  
3 Про результати роботи з обдарованими учнями Наказ Директор школи Смирнова Г.О.  
4 Про стан атестації та курсової перепідготовки працівників Наказ  Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Про стан відвідування бібліотеки учнями школи Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
Про дотримання умов колективного договору Інформація Голова профспілкового комітету
 Травень №10
1
 1. Робота класних керівників 5-11 класів щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина- патріота України.
Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
2 Про стан організації харчування учнів Довідка Директор школи Смирнова Г.О.  
3 Про стан підготовки учнів 4-х класів до навчання в основній школі Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиГаєвська В.М.,Кучеренко В.Р.  
4 Про результати перевірки класних журналів 5-8 класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
5 Про стан використання хмарно-орієнтованого середовища ЗНЗ Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
6 Про підсумки навчального року з допризовної підготовки предмета «Захист Вітчизни» та фізичної культури Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
7 Про стан роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2016-2017 н.р. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
8 Про підсумки навчального року з допризовної підготовки Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
9 Про безпеку життєдіяльності при проведенні стрільб з учнями 11-х класів у 2015-2016 н. р. під час проведення навчально-польових зборів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
5 Виконання навчальних програм та календарних планів за 2016-2017 навчального року за індивідуальною формою навчання Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
6 Про стан застосування вчителями природничо-математичного та технологічного циклів креативних технологій навчання на уроках Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
 Червень №11
1 Про організацію та проведення ДПА у школі Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Про результати моніторингу навчальної діяльності учнів у 2016-2017 н.р. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
3 Про виконання навчальних програм та календарних  планів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Гаєвська В.М.  
4 Про підсумки річних контрольних робіт з української мови та математики Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Гаєвська В.М.

Глазунов М.М.

 
5 Ознайомлення педагогів із попереднім навантаженням на наступний навчальний рік Наказ Директор школи Смирнова Г.О.  
6 Стан роботи щодо попередження дитячого травматизму у школі. Наказ Фахівець з охорони праці Плєтньова К.С.  
7 Про стан роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю за 2016-2017 н.р. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
8 Аналіз науково-дослідної та експериментальної роботи в школі Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
9 Про результати психолого-педагогічного моніторингу розвитку компетентностей учнів за ІІ семестрМета: контроль над забезпеченням якості освіти та її відповідність вимогам базового компонента Держстандарту освіти (на виконання наказу по школі від 19.02.2016 № 56) та винесення відповідного управлінського рішення. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
10 Звіт про експериментальну  роботу до КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Звіт Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  

 

3.2.2. Тематика нарад при заступниках

№з/п Питання Вид узагальнення Відповідальний Відмітка про виконання
Серпень
1 Календарне та поурочне планування , вимоги до поурочних планів. Методичні рекомендації Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Інструктаж щодо заповнення класних журналів. Методичні рекомендації Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Планування у роботі класного керівника Методичні рекомендації Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.   
Вересень
1 Про перевірку документації навчальних кабінетів. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Проведення інструктажу з питань правильного оформлення шкільної документації та відповідальності за її ведення й збереження Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Організація  медичного обслуговування учнів, ведення диспансерного обліку учнів. Довідка Медична сестра  
4 Стан ведення особових справ учнів Довідка на наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Організація позаурочної діяльності учнів Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
6 Про рівень вихованості учнів школи Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
Жовтень
1 Про стан контролю за відвідуванням учнями школи Довідка Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
3 Про хід підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період Довідка Завгосп школи  
4 Дотримання єдиних вимог до ведення зошитів 1-4 класів,5-6 класів Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Про стан ведення учнівських щоденників 5-11 класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
6 Наступність навчання учнів 4-х і  5-х класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
 Листопад
1 Складання графіків проведення семестрових і річних контрольних робіт  Графік Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М  
2 Поурочні плани вчителів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М  
3 Стан підготовки учнів до ІІ етапи Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін Списки учнів Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Стан гурткової роботи у школі з питання створення єдиного виховного  розвиваючого середовища Довідка Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
 Грудень
2 Стан роботи класних керівників з питання забезпечення професійної орієнтації вихованців Інформація Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
3 Профілактика дитячого травматизму. Проведення бесід щодо  попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу Довідка Спеціаліст з охорони праці  
4 Про підсумки роботи ШМС природничо-математичного та технологічного циклів Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиГлазунов М.М.  
 Січень
1 Про результати проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр, перевірки техніки читання. Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Про роботу з учнями, які мають початковий та високий рівні навчальних досягнень. Методичні рекомендації Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
4 Організація позакласного читання,рівень сформованих навичок читання учнів 2-5-х класів Довідка Бібліотекар  
 Лютий
1 Дотримання вимог щодо ведення класних журналів Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Стан ведення учнівських щоденників 1-4 класів Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М  
3 Про стан роботи вчителів предметників по підготовці учнів до ДПА(ЗНО) Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
5 Організація повторення навчального матеріалу в 1 – 11 класах  Рекомендації Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
 Березень
1 Ведення зошитів для контрольних робіт з математики і української мови; з англійської та німецької мови у 2-4-х, 5-9-х класах Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Складання графіків проведення семестрових і річних контрольних робіт Графік Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми Довідка Заступник директора з -виховної роботиКорольова Т.М.  
Квітень
1 Дотримання вимог з ведення класних журналів Інформація Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
2 Ефективність роботи ГПД Наказ Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
3 Підготовка до державної підсумкової атестації Матеріали ДПА Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
4 Дотримання санітарно-гігієнічних норм, безпеки життєдіяльності учнів в організації навчально-виховного процесу Довідка Спеціаліст з охорони праці  
 Травень
1 Стан відвідування учнями навчальних занять Довідка Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
2 Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів Наказ Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.  
3 Аналіз результатів ДПА Довідка Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  

 

 

 

Розділ ІV.

Учасники навчально-виховного процесу

Статистичний функціонал  — соціально-незахищені категорії учнів

Соціально-незахищені категорії учнів Показники
Діти –сироти 5
Позбавлені батьківського піклування 4
Діти інваліди 1
Багатодітні родини 32/55 учнів
Чорнобильці 3
Діти з АТО внутрішньоперемищені 5
батьки 5

Статистичний функціонал  — показники травматизму учнів

Клас Показники
1-А -
1-Б 1 –  травмування під час навчального процесу
2-А  -
2-Б -
3-А -
3-Б -
4- 1 –  травмування  в побуті
5-А 1 – травмування  під час навчального процесу
5-Б 1–  травмування  в побуті
6-А 1 – травмування  під час навчального процесу
6-Б -
7-А  2 – травмування  в побуті
7-Б 2 – травмування в побуті
8-А 2 – травмування  в побуті
8-Б -
9-А 1 – травмувань в побуті
9-Б 31– травмувань в побуті
10 -
11 -
Всього 3- травмування під час навчального процесу10- травмувань в побуті

 

 

 

4.1.  Цільове завдання    

 • Забезпечення соціального захисту учнів
№п/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Провести аналіз літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій До 01.09.2016 року Класні керівникиЗаступник директора з виховної роботиКорольова Т.М. Наказ
2 Створення соціального паспорту школи, соціальних паспортів класів До 01.09.2016 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Класні керівники Соціальний паспорт
3 Забезпечити обстеження житлово-побутових умов учнів соціально- незахищених категорій Протягом року Класні керівники Акти обстеження  
4 Забезпечення аналізу працевлаштування випускників пільгових категорій Вересень Заступник директора з -виховної роботи Корольова Т.М.Класні керівники Наказ
5 Оформлення особових справ учнів соціально-незахищених категорій До 20.09.2016 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Класні керівники Наказ
6 Провести ознайомлення працівників школи з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства. До 10.09.2016 року Керівник методичної студії класних керівників Інструктивні матеріали
7 Забезпечення соціально супроводу та обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах До 20.09.2016 року Заступник директора з -виховної роботиКорольова Т.М.Класні керівники Наказ
8 Призначити наказом по школі громадського інспектора з охорони дитинства До 01.09.2016 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М. Наказ
9 Забезпечити учнів пільгових категорій підручниками До 01.09.2016 Класні керівники.Бібліотекар Наказ
10 Забезпечити обстеження умов проживання сімей учнів, які Щомісяця Класні керівники Соціальний портрет
11 Створити банк даних для організації пільговогооздоровлення та відпочинку дітей для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, під опікою, малозабезпечених, багатодітних До 01.10.2016 року Класні керівники Банк даних
12 Забезпечити якісне проведення цільових профілактичних оглядів учнів школи з метою раннього виявлення осіб, які схильні до вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних, психотропних речовин, вимог щодо дотримання обов’язкового медичного огляду перед початком навчального року. До 01.10.2016 року Класні керівникиМедична сестра Наказ
13 Забезпечувати розгляд питаньщодо вилучення дітей із родин при безпосередній загрозі їх життю і здоров’ю, питання позбавлення батьківських прав виключно, як крайню міру захисту прав дитину Протягом року Класні керівникиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.
14 Забезпечити постійне взаємне інформування відділу кримінальної міліції у справах дітей  УМВС України, служби у справах дітей районної державної адміністрації, відділу освіти про дітей, які не навчаються, вчинили злочини, правопорушення, схильні до вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництва та жебракування. Протягом року Психолог
15 Проводити профілактичні рейди « Урок», « Діти вулиці», Канікули» з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом та жебракуванням, перебувають у комп’ютерних клубах, залах комп’ютерних ігор під час навчальних занять та у вечірній час За окремим планом Класні керівники Наказ
16 Забезпечити роботу Ради профілактики у школі За окремим планом Класні керівникиЗаступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.. Наказ
17 Забезпечити залучення учнів пільгових, соціально-незахищених категорій учнів до роботи гуртків, клубів До 10.09.2016 року Класні керівники Наказ
18 Проведення волонтерських акцій « Діти дітям», « З любов’ю у серці» « Різдвяні передзвони» За окремим планом Класні керівникиЗаступник директора з виховної роботиКорольова Т.М. Наказ
19 Започаткування Днів спільних дій в інтересах дитини ( Рада школи , державні служби) Договори про співпрацю Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М. Наказ
20 Забезпечення діяльності  Ради школи Протягом року Директор школиСмирнова Г.О. Наказ

 

 

 

4.1.1 Охорона  праці та зміцнення здоров’я учнів

№п/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Забезпечити готовність школи, усіх навчальних кабінетів , інших приміщень до прийому дітей відповідно до санітарних норм і вимог безпеки життєдіяльності. До 01.09.2016 року Завгосп школи.Класні керівники. Спеціаліст з охорони праці. Акти готовності
2 Оновити схеми евакуації учнів До 01.09.2016 Спеціаліст з охорони праці Наказ
3 Оновити, ввести у діюінструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів До 01.09.2016 року Спеціаліст з охорони праці Наказ
4 Поновити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали. До 15.09.2016 року Спеціаліст з охорони праці Наказ
5 Провести перевірку дотримання нормативних вимог ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів 07.08.2016 року Спеціаліст з охорони праці Наказ
6 Провести нараду при директорові з питання  « Дотримання вимог щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу» До 30.08.2016 року Спеціаліст з охорони праці Наказ
7 Забезпечити проведення тижнів« Увага діти на дорозі»Тижня Пожежної безпеки

Тижня сприяння здорового способу життя , Тижня ЦО

ВересеньТравеньБерезень

Травень

Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Медична сестра

Спеціаліст з охорони праці

Наказ 

 

 

8 Забезпечити оформлення у щоденниках учнів «Маршрутного листа до школи» До 05.09.2016 року Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Спеціаліст з охорони праці

Класні керівники

Наказ
9 Забезпечити проведення Дня здоров’я у школі Вересень/травень Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Спеціаліст з охорони праці

Медична сестра

Класні керівники

Наказ
10 Провести антропометрію учнів 1-11 класів, забезпечити оформлення листків здоров’я  До 08.09 Медична сестра Листи здоров’я
11 Забезпечення проведення лікувально-профілактичних заходів, проведення щорічного медичного огляду учнів Заокремимпланом Медична сестра
12 Створити інформаційний дайджест освітніх матеріалів з питань здорового способу життя, профілактики До 01.10 2016 року Медична сестраПедагог організаторПсихолог
13  Забезпечити упроваджувати в моніторингових досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я (тютюнопаління, алкоголізм, ,наркоманія) Протягом року Психолог План роботи психолога
14 Забезпечити проведення щомісячних рейдів «Санітарно-гігієнічний режим школи» Щомісяця Медична сестра Наказ
15 Підготувати щомісячний випускІнформаційного вісника« Дорожче над усі скарби» Щомісяця Медична сестра Наказ

4.1.2.  Охорона  праці та цивільний захист

Організаційні заходи

№п/п Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Переглянути (розробити згідно терміну перегляду), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу Серпень Спеціаліст з охорони праці Наказ
2 Затвердити розроблені за участю сторін колективного договору і реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці серпень Директор школиГолова ПК Інструкції
3 Створити постійнодіючу технічну комісію з обстеження приміщень та споруд До 01.09.2016 року Директор школи Наказ
4 Видати наказ «Про організацію роботи служби з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд тощо До 01.09.2016 року Директор школиЗаступник  директора з виховної роботиКорольова Т.М.

Спеціаліст з охорони праці

Наказ
5 Забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану Протягом року Директор школиЗавгосп
6 Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього розпорядку школи серпень Директор школиГолова ПК
7 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону (документація для котельні, медогляд та навчання кочегарів) Жовтень ЗавгоспСпеціаліст з охорони праці Медсестра Наказ
8 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, підготувати акти готовності закладу, акти-дозволи на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки. Серпень Директор школиСпеціаліст з охорони праці
  Заходи з охорони праці
9 Провести огляд учбових кабінетів, перевірити стан спортивного обладнання спортивної зали та на спортивних майданчиках Серпень Адміністрація школиЗавгоспСпеціаліст з охорони праці Наказ
10 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити:

 • акт готовності закладу,
 • актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки,
 • актів-випробувань спортивного обладнання
Серпень Комісія з охорони праці
11 Оформити відповідні накази з охорони праці до нового учбового року Серпень ДиректорЗаступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.

Спеціаліст з охорони праці

12 Створити кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також науково-методичні матеріали Серпень ЗавгоспСпеціаліст з охорони праці
13 Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці Серпень Спеціаліст з охорони праці
14 Переглянути (розробити згідно терміну перегляду), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу Серпень Спеціаліст з охорони праці
15 Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів та вчителів, за дотриманням правил поведінки учнями під час навчально-виховного процесу Постійно Заступник  директора з виховної роботиКорольова Т.М..Спеціаліст з охорони праці
16 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками та учнями закладу відповідно до чинних Положень Після кожного випадку Спеціаліст з охорони праці
17 Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу Щоквартально Спеціаліст з охорони праці
18 Готувати звіти про стан травматизму 2 раза на рік Спеціаліст з охорони праці
19 Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, де це пеедбачено відповідними нормами серпень Спеціаліст з охорони праці
Навчання
18 Організувати  проведення навчання працівників школи з питань протипожежної безпеки 1 раз на рік Завгосп
19 Провести семінар з педагогічними працівниками « Організація роботи навчального заклад у з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів» Жовтень Спеціаліст з охорони праці
20 Провести семінар з педагогічними працівниками « Надзвичайна ситуація. Дії працівників коли в умовах екстремальних ситуацій» Лютий Спеціаліст з охорони праці
 

Масові заходи

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:
21
 • на нараді при директорові::
  • «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу»;
  • «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»;
  • «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»
Січень 

 

 

Червень

 

 

Червень

ДиректорВідповідальні особиСпеціаліст з охорони праці
22
 • на зборах трудового колективу:
  • «Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;
  • «Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колдоговору»
Січень ДиректорВідповідальні особиСпеціаліст з охорони праці
23 Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за окремим планом) 3 декада квітня Заступник директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.Спеціаліст з охорони праці
24. Організувати проведення Дня цивільного захисту Травень Спеціаліст з охорони праці
25 Провести навчальний  тренінг « Життя одне» для учнів 5-9 класів Лютий Спеціаліст з охорони праці
 

Заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму
26 Ознайомити учнів школи із законом України «Про дорожній рух». Проводити обов’язкове навчання учнів Правил дорожнього руху Вересень Класні керівники
27 Проводити роботу по навчанню дітей Правилам поведінки на дорогах,  Правилам поведінки під час гри Протягом року Класні керівники
28 Проводити заходи з попередження ДТП Протягом року Класні керівники
29 Здійснювати  інструктування учнів  з питань безпеки життєдіяльності під час дорожньо-транспортного руху Протягом року Спеціаліст з охорони праці
30 Напередодні канікул в школі проводити профілактичні бесіди по попередженню  травматизму Класні керівники
31 Проводити в трудовому колективі масово — роз’яснювальну  і виховну роботи з профілактики травматизму Протягом року Спеціаліст з охорони праці
32 Проводити систематичний аналіз дорожньо — транспортних випадків, їх наслідків Протягом року Заступник директора з виховної роботиКлименко І.М.Спеціаліст з охорони праці
33 Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками Протягом року Спеціаліст з охорони праці
34 Проводити профілактичну роботу серед учнів 1-11 класів для попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму:

 • Місячник «Увага, діти на дорозі»;
 • Виступ агітбригади «Безпечний рух»;
 • Перегляд відео-фільму « Вулиця сповнена несподіванок»
 • Навчально-диактична гра « дороги у мікрорайоні школи»
 • конкурси, вікторини « Щоб не рапилось біди-правил дорожнього руху дотримайся ти!»
 • Конкурс малюнків, листівок та газет;
Протягом року 

 

Жовтень

Заступник директора з виховної роботиКорольова Т.М.Спеціаліст з охорони праці

 

35 Проводити на виховних годинах бесіди щодо  попередження дитячого дорожньо — транспортного травматизму«Безпечна дорога до школи й додому»«Правила поведінки на слизькій дорозі»

«Дорога не місце для забав і ігор»

«Відповідальність пішоходів за безпеку дорожнього руху»

За планом виховних годин Класні керівникиСпеціаліст з охорони праці 

 

36 Проводити на батьківських зборах бесіди щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму Січень Класні керівникиМедсестра
37 Виступ агітбригади ЮІДР « Безпека пішоходів» Жовтень Спеціаліст з охорони праці

Заходи профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів

  Провести бесіду серед педагогічного, технічного персоналу школи щодо запобігання побутового травматизму в житлових та підсобних приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та можливого перебування людей Вересень Спеціаліст з охорони праці
  Систематично проводити бесіди з учнями на тему “Профілактика: я один удома” Вересень, грудень, квітень Класні керівники
  Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо попередження побутового травматизму Батьківські збори (2 р. на рік) Класні керівники
Заходи щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу
  Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1-11 класів Вересень, січень, березень Класні керівники
  Систематично проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності під час уроків фізичного виховання На кожному уроці фізичного виховання Вчителі фізичного виховання
  Під час вивчення курсу «Основи здоров’я» звернути увагу на поведінку на вулиці, у транспорті За календарним планом Вчитель основ здоров’я
  Провести первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності у кабінетах з підвищенною небезпекою (хімія, фізика, біологія), кабінеті інформатики, комбінованій майстерні Перше заняття Вчителі хімії, біології, фізики, трудового навчання, інформатики
  Оформити виставку методичних матеріалів з проблеми травматизму під час навчально-виховного процесу, матеріали учнівських повідомлень та творчих робіт відповідної тематики в бібліотеці школи Грудень Спеціаліст з охорони праці, бібліотекар, класні керівники
Пожежна безпека
  Обладнати у вестибюлі куточок пожежної безпеки Жовтень Спеціаліст з охорони праці
  Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму Вересень, листопад, січень, березень, травень Комісія з ОП
  Відпрацювання дій працівників у разі виникнення пожежі в приміщенні  школи, забезпечення безпеки дітей при евакуації Жовтень, березень Заступник директора з НВР Савінова В.М.
Спеціаліст з охорони праці
  Розглянути питання щодо пожежної безпеки у школі на нараді при директорові Травень Заступник директора з НВР Савінова В.М.
Спеціаліст з охорони праці
  На класних та виховних годинах ознайомлювати дітей з протипожежною безпекою за темами бесід: “Причини виникнення пожеж”“Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому, приватному будинку. Способи захисту органів дихання”“Пожежнонебезпечні об’єкти. Пожежна безпека під час новорічних свят”

“Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі”

Вересень

Листопад

Грудень

 

Квітень

Класні керівники
Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд
  Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками Серпень Директор
  Перевірити та впорядкувати територію закладу й усуніти всі травмонебезпечні місця До 01.09.2016 Завгосп
Спеціаліст з охорони праці
  Організувати проведення загального огляду будівель і споруд Вересень Комісія з ОП
Завгосп
  Скласти річний  графік проведення планово-запобіжних ремонтів Жовтень Завгосп
  Провести утеплення приміщень закладу (закласти вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон) До 20.10.2016 Завгосп
Електробезпека
  Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити його з обов’язками Серпень Директор
  Організувати проведення  електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів Серпень Завгосп
  Забезпечити утримання електромереж, електроарматури,  електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ Постійно Відповідальний за електрогосподарство
  Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом До 01.09.2016 Завгосп
  Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам Постійно Завгосп
  Відремонтувати несправні електророзетки, вимикачі. Закрити кришками електрокоробки До 01.09.2016 Відповідальний за електробезпеку
  Перевірити стан усіх розеток. Зробити біля кожної написи “220 В” Серпень, січень Завгосп
Гігієна праці, медичні огляди, профілактика професійних захворювань
  Організувати проведення обов’язкового медичного огляду працівників відповідно до Положення За планом Медична сестра
  Здійснювання рейди перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу Кожного місяця Медична сестра
  Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодгяом До 01.09.2016 Завгосп
  Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками До 01.09.2016 Завгосп
  Заключити договір щодо вивезення сміття з території школи Постійно Завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V.

Науково-методичне забезпечення  навчально-виховного процесу

Інноваційний розвиток навчального закладу

Не сама дитина має пристосовувати
себе до наших методів, а навпаки:
наші методи мають бути пристосовані
до кожної дитини.
С. Русова

5.1. Цільове завдання

 • Забезпечення якісних змін освітньої діяльності, стійкого інноваційного розвитку школи, як провідного чинника підвищення навчально-виховного процесу, забезпечення інноваційного потенціалу педагогічних кадрів

Статистичний функціонал  — показники фахового рівня педагогів

Моніторинг кількісного складу педагогічного колективу

Навчальний рік Кількість учителів
2014-2015 43
2015-2016 41
2016-2017 42

 

Кваліфікація педагогічних працівників
Навчальний рік Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст Молодший спеціаліст Бакалавр
2014-2015 16 5 7 13 3
2015-2016 11 4 8 11 4 2
2016-2017 12 8 9 11 2

Кадровий склад  працівників

 2016-2017 у  навчальному році

У Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Скадовської міської ради Херсонської області працює 44 педагогічних працівника,

у тому числі 2 учителя, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років (Сущенко Л.Н., Харламова (Колосай О.С.)

З них :

— жінок                                                              — 35 чол.

— заступник з НВР                                            — 2,5 — заступник з ВР

— 0,5

— вихователів ГПД                                           — 1

— педагог-організатор                                      -1

— практичний психолог                                    -0,5

-соціальний педагог                                        -0,5

— шкільний бібліотекар                                    -1

— логопедів у школі немає.

Освіта:

— неповна вища освіта (диплом молодшого спеціаліста)             -3  чол.

— базова вища освіта (диплом бакалавра)                                     —

— повна вища освіта (диплом спеціаліста)                                    -39 чол.

Спеціалістів                                                                                     42 чол.

Кваліфікаційний рівень вчителів, педагогічні звання:

— спеціалістів вищої категорії                                                        — 12 чол.

— спеціалістів першої категорії                                                      — 8 чол.

— спеціалістів другої категорії                                                       — 9 чол.

— спеціалістів                                                                                  -2 чол.

-молодщих                                                                                     — 11 чол.

Педагогічне звання «Старший учитель»                                      -4 чол.

Педагогічне звання «Учитель-методист»                                     — 6 чол.

Значок «Відмінник освіти України»                                             — 3 чол.

Віковий склад вчителів:

— до 30 років                                                                                   — 8

— від 31-до 40 років                                                                        12

— від 41 і більше років                                                                    — 17 чол.

— вчителів пенсійного віку                                                             -5 чол.

Три вчителя навчається заочно: Авраменко Ю.С. ( 4 курс), краснова О.О. ( 5 курс)

Усі педагоги працюють за фахом.

Вільних вакансій у закладі немає.

Техпрацівників —  20 чол.

 Працюючі пенсіонери

№ з/п П.І.П. Педстаж Фах Предмет, який викладає
1 Карнаухова Тетяна Михайлівна 42 р. Учитель російської мови, початкових класів Початкові класи
2 Тананіко Зінаїда Григорівна 39 р. Учитель російської мови, початкових класів Початкові класи
3 Югова Наталія Іванівна 36 р. Учитель початкових класів Початкові класи
4 Савінова  Валентина Миколаївна 36 р. Учитель української мови і літератури Українська моваУкраїнська література
5 Буланова Ірина Михайлівна 23 р. Інженер системотехник Інформатика

Працюючі вчителі-інваліди

у 2015-2016 навчальному році

з/п П.І.П. Педстаж Фах Предмет, який викладає Група інвалідності
1. Брицун Віктор Миколайович 24 Учитель історії та правознавства Історія, етикаОснови здоров’я ІІІ групаСерія АБ№320746, вид.05.02.2004р.

 

5.1.1.  Атестація педагогічних працівників  . Вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються

№з/п Учитель Категорія Предмет Тема досвіду Форма узагальнення
Глазунов М.М. вища Хімія Структурування навчального матеріалу з хімії 7, 8 клас та використання ужиткового експеримента на уроках хімії школи ІІ ступеня. Брошура
Варакіна О.М. Українська мова, література Розвиток комунікативних компетентностей на уроках Брошура
Корольова Т.М. Соціальний педагог Система організації індивідуальної роботи з девіантними підлітками Брошура
Пазяк І.Б. Географія Використання географічного майданчика на уроках географії Брошура
Гаєвська В.М. Учитель початкових класів Створення ситуації успіху як передумови підвищення самооцінки молодшого школяра. Брошура
Кравченко А.М. Початкові класи Сучасні засоби розвитку інтелектуальної сфери молодшого школяра Брошюра

5.1.2.План заходів щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

№ п/п Зміст заходів Термін Відпові-дальні Відмітка про виконання
Коригування перспективного плану атестації  педагогічних працівників школи на 2015/16 навчальний рік 05.09.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Видати наказ про створення атестаційної комісії (за погодженням із радою школи та профспілковим комітетом) 20.09.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Ознайомлення вчителів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, з інструктивно-методичними матеріалами щодо атестації 20.09.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Оновити  стенд з питань атестації 20.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
Прийняти заяви від учителів щодо проходження чергової або позачергової атестації, відмову від атестації, документів про курсову перепідготовку 10.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Видати наказ «Про проведення атестації педагогічних працівників школи в 2016/17 навчальному році» 15.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Спланувати роботу засідань атестаційної комісії 15.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Провести організаційне засідання шкільної атестаційної комісії:- затвердження плану роботи атестаційної комісії;- про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. 20.09.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для здійснення експертизи діяльності педагогів з метою комплексної оцінки рівня кваліфікації та професійної майстерності, надання допомоги в підготовці та проведенні атестації 15.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
Затвердити графік проведення атестації 20.10.16 Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.  
Здійснити комплексне оцінювання роботи педагогічних працівників:І блок – самоатестація за анкетамиІІ блок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна психодіагностика якостей особистості вчителя

ІІІ блок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз адміністрацією школи:

 • відвідування уроків, позакласних заходів;
 • індивідуальні співбесіди;
 • проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування;
 • система роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, друковані роботи)

 

ІV блок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії.

V – визначення рейтингу педагогів серед колег, учнів і батьків. Проведення анкетувань різних груп респондентів.

До 20.03.17

 

Згідно з графіком атестації

 

 

 

 

 

 

 

 

До

10.03.17

 

Січень — лютий

Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 
Здійснити комплексне оцінювання роботи педагогічних працівників:І блок – самоатестація за анкетамиІІ блок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна психодіагностика якостей особистості вчителя

ІІІ блок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз адміністрацією школи:

 • відвідування уроків, позакласних заходів;
 • індивідуальні співбесіди;
 • проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування;
 • система роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, друковані роботи)

ІV блок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії.

V – визначення рейтингу педагогів серед колег, учнів і батьків. Проведення анкетувань різних груп респондентів.

До 20.03.17

 

Згідно з графіком атестації

 

 

 

 

 

 

 

До

10.03.17

 

Січень — лютий

Директор школиЗаступник  директора з навчально-виховної роботиСавінова В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 . Інноваційний розвиток навчального закладу

Інноваційна діяльність Показники реалізації
Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» 2016 рік, відкриття класів за програмою «Інтелект України» (учителі Кравченко А.М., Югова Н.І., Питлик Т.Ю.)
Всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті» 2015 рік, експериментальний навчальний заклад «Хмарні сервіси в освіті»
Асоціація«Відроджені гімназії України» З 2014 року, член асоціації
Дослідницько експериментальна робота, регіональний рівень 2015 рік «Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища»

Дослідницько-експерементальна робота

«Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища»

Основні складові Змістовна складова
Об’єкт дослідження Освітнє  середовище школи
Предмет дослідження Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища
Мета експериментального дослідження Науково обґрунтувати, визначити і впровадити у навчально-виховний процес організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища
Гіпотеза дослідження Розвиток креативного компоненту освітнього середовища можливий, якщо в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу реалізувати такі організаційно-управлінські умови:переведення режиму функціонування навчального закладу на повний день перебування дітей зі збільшенням часу на залучення їх до креативних видів діяльності;створення позитивного іміджу закладу освіти;

суттєве оновлення навчально-дидактичного ресурсу та бібліотечного фонду;

підвищення кваліфікаційного рівня педагогів у міжкурсовий (міжатестаційний) період;

культивування креативної технології управління закладом освіти, стрижнем якої є використання творчого потенціалу кожного, демократичний підхід до вироблення управлінського рішення, підтримка та стимулювання іж курс генерування ідей;

створення єдиного інформаційного поля для учасників навчально-виховного іж курс, розробка маркетингових механізмів взаємодії суб’єктів освітнього середовища;

вироблення системи творчого оцінювання ефективності діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти.

Завдання дослідження Д  Дослідити вплив освітнього середовища на розвиток потенціалу креативності учнів і педагогів, визначити організаційно-управлінські умови, які необхідно створити додатково, перевірити їх ефективність.Визначити чинники та особливості формування пізнавальної активності учнів у перехідні періоди: з дошкілля до початкової школи, з школи І ступеня до школи ІІ ступеня.Уточнити сутність понять «креативний компонент освітнього середовища», «креативність» і «творчість», «креативна нарада», «творче оцінювання».

Науково обґрунтувати, розробити та впровадити в освітню діяльність школи структуру креативного компоненту освітнього середовища .

 

 

Календарний план робіт за темою експерименту

Вид робіт Термінвиконання Відповідальні Очікуванні результати
   31.08 2017. По 31.12 2019 рр.Формувальний етап
1 Експериментальна перевірка ефективності організаційно-управлінських умов розвитку креативного компоненту освітнього середовища Творча групинавчальних закладівНауковий керівник Проміжні  аналітичні матеріали результатів експерименту.
2 Поточне оцінювання заданих параметрів, здійснення корекційних заходів. Науковий керівник
3 Упровадження форм і методів формування креативного мислення учнів і педагогів. Керівник навчального закладу Статті за темою дослідження
4 Провести між предметні «круглі столи» з метою обміну досвідом. Науковий керівник,Члени мобільних і творчої групи
5 Проведення конкурсу «Креативний клас», «Креативний педагог» Керівник навчального закладу Сценарії занять
6  Використання оновленого навчально-дидактичного забезпечення креативного характеру. Огляд дидактичної бази
7 Оновлення змісту педагогічного всеобучу для батьків Педагоги моніторинг
   (з 01.11. 2020 по 01.11 2020 рр.)Узагальнюючий етап
1 Оброблення даних: якісний, кількісний аналіз та узагальнення результатів наукового експерименту. Науковий керівник
2 Підведення підсумків виконання поставлених завдань згідно з темою дослідження. Члени мобільних і творчої групи Друк колективних планових методичних рекомендацій та навчально-методичного посібника
3 Підготовка рукописів:методичних рекомендацій Науковий керівник
4 Завершення складання програм Керівник навчального закладу
5 Підготовка наукового звіту за результатами науково-дослідної роботи. Науковий керівник Науковий звіт за результатами науково-дослідної роботи
6 Висвітлення результатів роботи

 • в ЗМІ
 • педагогічній періодиці

науково-практичній конференції

Керівник навчального закладупедагоги

 

План  проведення дослідно-експерементальної роботи

«Хмарні сервіси в освіті»

ВЕРЕСЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
1.09-10.09 Оновлення списків вчителів та учнів в інформаційному середовищі Буланова І.М.Краснова О.О.
1.09-5.09 Складання плану роботи на рік Буланова І.М.
1.09-10.09 Створення творчої групи з питань впровадження «хмарних сервісів в освіті» Буланова І.М..
Протягоммісяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Сербінова О.А.Буланова І.М.
ЖОВТЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
1.10-7.10 Складання графіку тренінгів для вчителів та учнів 5-11 класи Буланова І.М.
Протягоммісяця Організація тренінгів для учнів ( за окремим планом) 5-11 класи Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
1.10-7.10 Принципи функціонування електронної пошти. Програма Оиііоок для роботи з електронною поштою. 5а,56,8а,86 Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
15.10-21.10 Загальні поштові скриньки, теки завдань, календарі, конференції, планування і резервування часу загальних зустрічей 5а,56,8а,86 Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
15.10 Ознайомлення учителів 3 електронною методичною базою Буланова І.М.
1 10-7 10 Створення інформаційного куточка Буланова І.М..Краснова О.О.
Протягоммісяця Організація конкурсу серед учнів «Презентація класу»  5-11 класи класні керівники
ЛИСТОПАД
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
02.11-06.11 Проведення семінарів тренінгів для вчителівПрограма Outlook Електронне листування через веб-інтерфейс. Формування структури електронної скриньки.. Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
09.11-13.11 Проведення тренінгів для учнів Спільна робота з документами у хмарному сховищі OneDrive 5а,56,8а,86 Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
23.11-27.11 Текстовий редактор Word Online, групова робота над документами проекту. 5а,56,8а,86 Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягоммісяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Сербінова О.А.Буланова І.М.
ГРУДЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
15.12 Проведення семінарів тренінгів для вчителівСпільна робота з документами у хмарному сховищі OneDrive.  Робота з документами Word  Online Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів
07.12-11.12 Текстовий редактор Word Online, групова робота над документами проекту. 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
21.12-25.12 Редактор презентацій PowerPoint Online, групова робота над презентацією проекту. 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
17.12 Круглий стіл «Проблеми та перспективі «хмарного середовища»» Сербінова О.А.Буланова І.М. 
24.12 Підсумки 1-го семестру Сербінова О.А.Буланова І.М.
СІЧЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
Проведення семінарів тренінгів для вчителів
11.01-14.01 Електронний записник OneNote Online, особливості використання. Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
25.01-29.01 Спільна робота з он-лайновими документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних використовуючи програми Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote. Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів  
11.01-14.01 Формування електронного записника OneNote Online 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
18.01-21.01 Спільна робота з он-лайновими документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних використовуючи програми Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online. 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягом місяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Сербінова О.А.Буланова І.М.
10.01-24.01 Аналіз портфоліо  вчителів, що працюють в експерименті Сербінова О.А.Буланова І.М.
ЛЮТИЙ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
Проведення семінарів тренінгів для вчителів
8.02-12.02 Використання сервісу SharePoint для створення та налагодження електронного документообігу в сімействі веб-сайтів. Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
22.02-26.02 Обмін миттєвими повідомленнями Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів
1.02-5.02 Створення сайту у середовищі SharePoint 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
15.02-19.02 Обмін миттєвими повідомленнями 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягом місяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Сербінова О.А.Буланова І.М.
25.02 Звіти вчителів про роботу вчителів, що працюють в експерименті Вчителі-предметники
БЕРЕЗЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
Проведення семінарів тренінгів для вчителів
1.03-4.03 Здійснення аудіо- та відео викликів, участь у нарадах Lync 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
14.03-18.03 Завантаження, демонстрація та обговорення проміжних етапів проекту засобами Lync 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів
7.03-11.03 Участь у вебінарах (конференціях) за допомогою Lync. Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
21.03-25.03 Завантаження, демонстрація та обговорення проміжних етапів проекту засобами Lync Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягом місяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Буланова І.М.
КВІТЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
Проведення семінарів тренінгів для вчителів
11.04- 14.04 Комунікація засобами  мережі Yammer Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів
11.04- 14.04 Комунікація засобами  мережі Yammer 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
25.04-28.04 Основи культури та толерантності під час спілкування у мережі. 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягом місяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Сербінова О.А.Буланова І.М.
ТРАВЕНЬ
Дата Заходи Класи Відповідальні Відмітка про виконання
Проведення семінарів тренінгів для вчителів
3.05-6.05 Спільна проектна робота  по навчальним предметам в шкільній хмарі Буланова І.М.Медвєдєв О.Ю.
Проведення тренінгів для учнів
9.05-13.05 Комунікація у мережі Yammer, отримання відгуку на проект. 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
16.05-20.05 Спільна проектна робота «Мій клас» 5а,5б,8а,8б Буланова І.М.Краснова О.О.Медвєдєв О.Ю.
Протягом місяця Відвідування уроків з використанням ІКТ Смирнова Г.О.Буланова І.М.
15.05 Засідання творчої групи по підсумках роботи за рік Буланова І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.  Координація науково-методичної діяльності педагогічних працівників

 

Організація дослідницько-експериментальної роботи:«Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища».

Мета  організації науково-методичної діяльності

 1. Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів різних категорій.
 2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.
 3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, — залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.

 

Завдання педагогічного колективу з  організації науково-методичної діяльності

 1. Вивчення теоретичних засад системи креативної освіти.
 2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів на основі шкільної моніторингової системи «Педагогічний моніторинг».
 3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.
 4. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.
 5. Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи в умовах креативної освіти.
 6. Здійснювати аналіз наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації
 7. Визначати напрями введення інноваційних змін у навчальному закладі
 8. Організовувати роботу вчителів на вивчення науково – методичної проблеми області
 9. Забезпечити участь педагогічних працівників у районних заходах за тематикою дослідження.
 10. Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 11. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 12. Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 13. Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 14. Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 15. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 16. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 17. Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтерне

5.1.4.1  Організація роботи творчих груп

План роботи творчої групи керівників методичних студій з розробки креативного змісту навчально-пізнавальних задач з предмета

План засідання:

Строки проведення – 10 жовтня 2016 року.

Відповідальні – керівники ШМС, ЗДНВР Глазунов М.М.

 1. Розробка структури та змісту креативного компоненту освітнього середовища школи.
 2. Діагностування лідерських здібностей, комунікативних якостей учителів.
 3. Створення арт-студій учителів – предметників з упровадження технології критичного та креативного мислення на уроках; з упровадження хмарно-орієнтованої моделі у навчальному закладі.

Строки виконання – до 26 грудня 2016 року.

Форма звітування – електронні варіанти сценаріїв навчання учителів з упровадження педагогічних технологій на засіданні ШМС.

План роботи п’яти мобільних груп педагогів  для оновлення навчально-дидактичного ресурсу викладання предметів

План засідання:

Строки проведення – до 15 жовтня 2016 року.

Відповідальні – керівники мобільних груп учителів, ЗДНВР Глазунов М.М.

 

 1. Ревізія наявного навчально-дидактичного ресурсу з предмета.
 2. Створення електронної бібліотеки на Хмарі з предмета по класам.

3.Учительський проект «Завдання для розвитку креативності школярів на уроках інваріативної складової навчальних предметів».

Строки виконання – до 09 січня 2017 року.

Форма звітування – електронні збірки завдань з предметів.

 

5.1.4.2  Організація діяльності методичних студій школи

 

Назва студії Керівник
Суспільство знавство і філології Зуденкова І.М.
Іноземних мов Шарантай  С.О.
Фізичного виховання та естетики Кушнірук В.О.
Початкових класів Питлик Т.О.
Математично-природничих дисциплін Гавриш С.П.
Класних керівників Касацька С.М.
Організація роботи Школи молодого вчителя   «Шлях до майстерності» ( за окремим планом) Савінова В.М.

5.1.4.3.  Перспективний план роботи науково-методичної ради

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
 1. Про виконання рішень Ради за минулий навчальний рік.
 2. Про роботу ШМС щодо упровадження форм і методів формування креативного мислення учнів.
 3. Про експериментальну перевірку ефективності організаційно-управлінських умов розвитку креативного компоненту освітнього середовища.
 4. Про результати поточного оцінювання параметрів розвитку креативного компоненту освітнього середовища.
 5. Про науковий звіт за темою «Хмарні сервіси в освіті».
 6. Про результати вивчення стану викладання природознавства, екології, економіки, захисту Вітчизни та фізичної культури.
 7. Про виконання рішень Ради за минулий рік.
 8. Проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом.
 9. Про роботу ШМС щодо використання оновленого навчально- дидактичного забезпечення креативного характеру.
 10. Про оновлення змісту педагогічного всеобучу для батьків.
 11. Про моніторингу використання хмарно-орієнтованого середовища в школі.
 12. Про результати вивчення стану викладання інформатики, географії, хімії, трудового навчання, креслення.
 13. Про виконання рішень Ради за минулий рік.
 14. Про результати експерименту за рівнями навчальних досягнень учнів.
 15. Про підготовку статей, методичних рекомендацій щодо результатів експерименту.
 16. Про висвітлення результатів роботи в ЗМІ, періодичній періодиці, науково-практичних конференціях.
 17. Про науковий звіт за темою «Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища».
6.Про впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в 5-х класах.

 1. Про результати вивчення стану викладання біології, музичного та художнього мистецтва.

7.Про перспективи дослідно-експериментальної роботи в школі.

   5.1.4.4.  План засідань науково-методичної ради 

№ з/п Тема засідання Термін Відповідальний
  1. Про завдання експериментальної роботи на навчальний рік у школі.
  2. Про проведення психологічної діагностики з учнями 4, 7, 8, 10- х класів.
  3. Про порядок визначення показників адаптації до навчання 1, 5 – х класів і строків її визначення.
  4. Створення електроної бібліотеки на Хмарі.
  5. Про організацію роботи з виявлення, роботи та психологічної підтримки обдарованих учнів.
  6. Про створення творчої групи учителів (керівники ШМС) з розробки креативного змісту навчально-пізнавальних задач з предмета (терміни виконання та форма звіту).
  7. Про створення мобільних груп педагогів для оновлення навчально-дидактичного ресурсу викладання предметів (терміни виконання та форма звіту з урахуванням підготовки до конкурсу в І семестрі 2018/19 н.р.).
  8. Про упровадження хмарно-орієнтованої моделі у навчальному закладі: суть та строки впровадження.
 • Про напрями самоосвіти педагогічних працівників:
 1. креативна технологія управління навчальним закладом;
 2. вимоги до написання статей, рефератів, проектів, доповідей учнями та системи їх оцінювання;
 3. системна робота учителя у міжкурсовий період: вимоги до ППД.
 4. Про систему поширення власної методичної системи серед колег.
Вересень Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М., Кучеренко В.Р., практичний психолог школи.
  1. Про виконання завдань першого засідання Ради.
  2. Про проект тем щодо реалізації експериментальної роботи в закладі учителям у міжкурсовий період.
  3. Про організацію, зміст та строки проведення психологічного семінару для педагогів з проблем креативного освітнього середовища.
  4. Про розробку спецкурсу для батьків «Інноваційні технології креативної освіти дитини»: зміст та строки проведення.
  5. Про проект структури та змісту креативного компоненту освітнього середовища та організаційно-управлінські умови його розвитку.
  6. Про організацію, зміст та строки проведення семінару «Парадигма креативної освіти».
  7. Наказ про стан викладання математики в 9, 11 –х класах.
Січень Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М., Кучеренко В.Р., практичний психолог школи.
  1. Про виконання завдань другого засідання Ради.
  2. Про проект положення про громадський огляд «Креативний клас», конкурс «Креативний педагог»: зміст та строки проведення у І семестрі 2018/2019 н.р.
  3. Про розгляд публіцистичних та науково-методичних статей щодо практичного використання хмарно-орієнтованого середовища в школі.
  4. Довідка про розвиток творчого потенціалу учнів 1, 2-х класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
  5. Про стан викладання інформатики та образотворчого мистецтва
  6. Про підсумки навчального року з допризовної підготовки предмета «Захист Вітчизни» та фізичної культури
  7. Про звітування на педагогічній раді за підсумками експериментальної роботи в школі.
Квітень Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М., Кучеренко В.Р., практичний психолог школи.
  1. Про виконання завдань Ради за рік
  2. Про проект звіту за експериментальною діяльністю школи (звітування за участю представників комісії з гуманітарних питань Скадовської райради та керівника експерименту).
  3. Про завдання на 2017/ 2018 навчальний рік.
  4. Різне.
Червень Заступник директора з навчально-виховної роботи Глазунов М.М.

 

 

5.2. Цільове завдання

 • Забезпечення якості освіти через систему відбору, обробки аналізу про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку з метою прийняття управлінських рішень щодо оновлення навчально-виховного процесу

 Забезпечення моніторингу освітнього середовища

Основні завдання:

 • Визначення якості навчальних досягнень учнів
 • Сприяння підвищення якості загальної середньої освіти
 • Оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, ресурсного забезпечення навчального закладу
 • Створення умов для творчої діяльності учасників навчально-виховного процесу.
 • Впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти

 

Психолого-педагогічний моніторинг освітнього середовища школи

№ з/п Зміст Терміни Відповідальні
Структурно-функціональна модель моніторингу освітнього середовища
1 Просторово-предметний компонент: матеріальні умови, обладнання, приміщення На кінець року Глазунов М.М., Бурка Т.О.
2 Організаційно-управлінський компонент: компетентність управлінського складу школи На кінець року Смирнова Г.О., Глазунов М.М., Савінова В.М., Корольова Т.М., Гаєвська В.М.
3 Соціально-психологічний компонент І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
Діагностичний інструментарій:
3.1 Тест креативності 10 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.2 Тест Гілфорда 4,7,8,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.3 Визначення рівня толерантності за Л.Туріщевой 9,10,11 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.4 Методика визначення рівня вихованості учнів за Н.Капустіним 3-11 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.5 Методика рівня адаптації учнів 1,5,10  класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.6 Креативність за Джонсоном 8,9 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.7 Психодіагностичні технології пошуку обдарованих дітей 7 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.8 Тест шкільної тривожності за Філіппсом 4,5,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.10 Схильність до ризику 10 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.11 Невербальна креативність Торренса 8,9,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.12 Тест інтелекту Кеттелла 8 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.13 Творче мислення, оригінальність, гнучкість, швидкість за  Торренсом 4,7,8,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.14 Тест Вернона – інтелектуальні здібності 8,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.15 Схильність до творчості за Девісом 4,8,10 класи  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.16 Діагностика творчих здібностей за Туніком 10 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.17 Рівень розвитку мислення за Заком 4 клас  І, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р.
3.18 Інтегральна задоволеність працею за О. Батаршевою Педагогічні працівникиІ, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р., керівники ШМО(С)
3.19 Тест змісту життєвих орієнтацій Дорфмана Педагогічні працівникиІ, ІІ семестр Глазунов М.М., Кучеренко В.Р., керівники ШМО(С)
4 Рівень навчальних досягнень учнів (якість знань та ступінь навченості за В.П.Симоновим) І, ІІ семестр, директорські контрольні роботи,  ДПА, ЗНО Глазунов М.М., Савінова В.М.,Гаєвська В.М.

 

 

 

Розділ VІІ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬН
ОШО ЗАКЛАДУ

Цільове завдання

 • Створення сприятливих умов життєдіяльностішколи, здійснення заходів по збереженню і зміцненню матеріально-технічної бази шкеоли
Зміст роботи Термін Відповідальний
Підготовка школи до нового навчального року:Проведення якісного ремонту шкільних приміщень, навчальних кабінетів До01.09.2016 Завгосп щколиКласні керівники
Призначити відповідальних за збереження навчально-матеріальної бази  кабінетів, спортзалу, майстерень До01.09.2016 Директор школиСмирнова Г.О.Завгосп щколи

Класні керівники

  Широко залучати позабюджетні кошти на утримання гімназії: орендна плата, допомога підприємств та установ, добровільні внески, спонсорська допомога тощо. постійно Адміністрація,батьківський комітет,піклувальна рада
  Вести чіткий облік надходжень і витрат Фонду батьківської підтримки, щопівріччя звітувати на батьківських зборах. Своєчасно проводити оприбуткування матеріальних цінностей постійно Голова батьківського комітету школи,Завгосп школи
  Дотримуватися вимог чинного законодавства щодо порядку збору і використання благодійних внесків і подарунків. постійно Завгосп школи
  Вчасно проводити інвентаризацію МТБ, вести необхідну документацію, книги обліку основних засобів. постійно Завгосп школи
  Провести якісний поточний ремонт у школі,  а саме:- привести в належний стан коридори, рекреації;- відремонтувати всі кабінети;

— привести в належний стан подвір’я і всі надвірні споруди;

— провести профілактичну роботу по перевірці функціонування водогону та каналізації;

— перевірити та полагодити технологічне обладнання харчоблоків.

до 15.08.16 ДиректорЗавгосп школи
  Здійснити ремонт- шкільної бібліотеки- музею школи

— спортивної зали

2016-2017 н.р. ДиректорЗавгосп школи 
  Тримати під постійним наглядом санітарно-гігієнічний, естетичний та безпечний стан прилеглої території. постійно Спеціаліст  з охорони праціДиректор
  Продовжити проведення “чистих четвергів ” та генеральних прибирань згідно ділянок по класах. постійно Заступник директора з НВРЗавгосп
  Здійснювати контроль за станом тепло, — водо,- енергопостачання,ТЗН. При необхідності здійснювати поточний ремонт постійно Завгосп
  Вчасно підготувати необхідну технічну та фінансову документацію для включення топочних на час опалювального сезону. постійно Завгосп
  Проводити щоквартальний огляд приміщень і кабінетів щодо їх санітарно-гігієнічного, естетичного стану та стану охорони праці та безпеки життєдіяльності. постійно Заступник директора з НВР
  Контролювати якість роботи техперсоналу, забезпечити їх інвентарем, миючими засобами. Слідкувати за виконанням ними норм охорони праці. постійно Завгосп, Спеціаліст з охорони праці
  Покращити роботу по збереженню майна школи, вести чіткий облік матеріальних цінностей. Укладати угоди про матеріальну відповідальність. постійно Завгосп
  Провести своєчасну і якісну підготовку до роботи в зимовий період:- перевірити стан тепло і водомережі, отримати акт готовності тепломережі до зими;- оклеїти та засклити вікна. до 15.10.16. Завгосп
  Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу. до 01.08.16. Відповідальний за стан електрогосподарства
  Зробити перевірку лічильників тепла і води. до 01.08.16. Завгосп
  Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її  у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. до 01.08.16 Завгосп
  Здійснити реконструкцію шкільних комплектів ( парти, стільці) до 01.08.16 Ласні керівники
  Виконувати всі вимоги сучасного діловодства, особливо щодо введення трудових книжок, особових справ учителів та учнів, обліку прибуття та вибуття учнів тощо. постійно Діловод 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти теги HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>